Siirry sisältöön

OmaValvonta suunnitelma

 

OMAVALVONTASUUNNITELMA
17.5.2024 MT

Merifysio Ky
Y-tunnus 0669781-4

Palveluntuottaja ja palveluyksikkö
Merifysio
Kauppatie 36 c
29900 Merikarvia

Fysioterapeutti Päivi Heinonen
p. 040 6700 206
paivi65.heinonen@gmail.com

Toiminta-ajatus
Auttaa Satakunnassa Merikarvialla ja lähikunnissa kotona tai muissa asumismuodoissa asuvia
työikäisiä ja sitä vanhempia ihmisiä pysymään toimintakykyisinä fysioterapian ja hieronnan keinoin.
Palveluita voi saada sekä lähi- että etäpalveluna (ohjauskäynti).
Palveluiden laadulliset edellytykset
Asiakkaan tarpeet, vaatimukset ja odotukset täyttävä fysioterapia on laadukasta. Asiakkaan
alkuhaastattelu ja -tutkiminen sekä fysioterapian aikana ilmenevät laatuun vaikuttavat tekijät
huomioidaan. Asiakas osallistuu voimavarojensa mukaan fysioterapiatavoitteiden laatimiseen ja
toteutetaan tavoitteiden mukaista fysioterapiaa. Fysioterapia pohjautuu vakiintuneisiin ja yleisesti
hyväksyttyihin menetelmiin ja toimintatapoihin. Asiakaspalautetta pyydetään säännöllisesti.
Asiakasturvallisuutta varmistetaan perehtymällä mm. lääkinnällisten laitteiden käyttöön ja
käyttöohjeisiin eli varmistamalla riittävä osaaminen, tarkastamalla että parkkialue, sisääntulo ja
toimitilat ja laiteet ovat asiakasturvallisia ja puhtaita, asiakastietojärjestelmien asianmukainen
käyttö. Asiakkaat voivat antaa palautetta kirjallisella lomakkeella, sähköpostitse tai suullisesti.
Vastuu palvelun laadusta
Palveluyksikön fysioterapeutti on valvontalain 10 §:n 4 momentin mukainen palveluyksikön
vastuuhenkilö ja valvoo, että palvelut täyttävät niille säädetyt edellytykset koko sen ajan, kun
palveluja toteutetaan.

Asiakkaan asema ja oikeudet
Asiakas voi varata ajan soittamalla puh. 040 6700 206 tai muulla tavoin hakeutua asiakkaaksi.

Asiakkaalle kerrotaan, että hänellä on oikeus palvelujaan koskevaan suunnitteluun,
päätöksentekoon ja toteuttamiseen.
Asiakkaan itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi asiakkaalta kysytään omia odotuksia, toiveita
ja taustatietoja ja laaditaan suunnitelmat ja ohjeet niitä huomioiden.
Asiakkaan saamalle palvelulle laaditaan suunnitelma, jota arvioidaan ja päivitetään yhdessä
asiakkaan kanssa.
Potilas- ja sosiaaliasiavastaavilta saa ohjeita ja neuvoja terveyden- ja sosiaalihuollon potilaan ja
asiakkaan oikeuksiin ja asemaan liittyvistä asioista. He voivat neuvoa ja avustaa muistutuksen
teossa, kantelun teossa tai potilasvahinkokeskukselle tehtävän potilasvahinkoilmoituksen teossa.
Potilasasiavastaava Satakunnan hyvinvointialueella. Puhelin 02 627 6078. Sähköposti (huomaa,
että sähköposti ei ole suojattu): potilasasiavastaava@sata.fi.
Asiakkaan itsemääräämisoikeuden huomioimisesta vastaava henkilö on palvelupisteen
fysioterapeutti.
Muistutusten käsittelystä vastaa palveluyksikön fysioterapeutti. Muistutuksen esille tultua palvelua
kehitetään asian mukaisesti.

Henkilöstö
Henkilöstöön kuuluu yksi fysioterapeutti ja yksi koulutettu hieroja.
Henkilöstön koulutukseen, osaamiseen, ammattitaitoon sekä kielitaitoon kiinnitetään huomiota ja
seurataan tarjolla olevia koulutuksia.
Huolehditaan henkilöstön riittävästä perehdyttämisestä suunnitelman mukaan ja ammattitaidon
ylläpitämisestä sekä siitä, että henkilöstö osallistuu riittävästi ammatilliseen
täydennyskoulutukseen.
Selvitetään työntekijän rikostausta lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä
annetun lain (504/2002) perusteella sekä valvontalain 28 §:n perusteella iäkkäiden ja vammaisten
henkilöiden kanssa työskenteleviltä.
Yhteistyö ja tiedonkulku asiakkaan palvelukokonaisuuteen kuuluvien muiden sosiaali- ja
terveydenhuollon palvelunjärjestäjien ja -tuottajien kanssa toteutetaan tarkoitukseen sopivalla
tavalla.
Toimitilat
Toimitilat ovat esteettömät ja sijaitsevat katutasossa. Inva-wc löytyy. Tilat on suunniteltu
fysioterapiakäyttöön. Henkilöstölle on taukotilat.
Välineistö on fysioterapia-alalle soveltuvaa. Käytössä on polkulaitteita, hoitopöytiä, mattoja,
lihasvoima- ja tasapainoharjoitteluun soveltuvia laitteita, yhdistelmähoitolaite.
Laitteiden huolto toteutetaan valmistajan suositusten mukaan. Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus (Fimea) on antanut määräyksen Lääkinnällisestä laitteesta tehtävä
ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus ja ohjeen Vaaratilanteessa olleen lääkinnällisen
laitteen käsittely (Fimea 1/2023). STM on julkaissut Lääkinnällisten laitteiden turvallinen käyttö –
oppaan laiteosaamisen varmistamiseen (STM:n julkaisuja 2024:3). Toimitilojen vuokraisäntä on
Hannu Kuusinen.

Käytössä on Diarium-asiakastietojärjestelmä, joka täyttää asiakastietolain mukaisia
tietojärjestelmän vaatimukset ja vastaa käyttötarkoitukseltaan palveluntuottajan toimintaa. Sen
tiedot löytyvät Valviran tietojärjestelmärekisteristä, luokka A1. Diarium vastaa kouluttamisesta.
Vellon sivuston voi avata käyttäjätunnuksilla netin välityksellä. Kanta-kirjautumiset tapahtuvat
Diariumin kautta.
Tietoturvasuunnitelma on laadittu 13.5.2024. Fysioterapeutti vastaa sen toteutumisesta.
Palveluyksikön asiakastietojen käsittelystä ja siihen liittyvästä ohjeistuksesta vastaava johtaja on
fysioterapeutti.
Varmistetaan, että palveluyksikössä noudatetaan tietosuojaan ja asiakas- ja potilastietojen
käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä sekä yksikölle laadittuja asiakas- ja potilastietojen kirjaamiseen
liittyviä ohjeita ja viranomaismääräyksiä kertaamalla ohjeistuksia vuosittain. Otetaan huomioon
toimitilojen ja toimintaympäristön tietosuojan ja tietoturvan järjestäminen ja toteuttaminen sosiaali-
ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä annetun lain (703/2023, asiakastietolaki) 77 §:n 1
momentin 9 kohdan nojalla laaditussa suunnitelmassa (tietoturvasuunnitelma) toteutumisesta
palveluyksikön toiminnassa. Valviralle ilmoitetaan tietojärjestelmän toiminnallisia vaatimuksia,
yhteen toimivuutta, tietoturvaa tai tietosuojaa koskevasta merkittävästä poikkeamasta.

Palaute
Palveluyksikön palveluja saavilta asiakkailta, heidän omaisiltaan ja läheisiltään sekä
palveluyksikön henkilöstöltä kerätään säännöllisesti palautetta. Lomakkeella tai muuten saatu
palaute otetaan huomioon toiminnan laadun kehittämisessä.
Riskien hallinta
Palveluyksikön toimintojen riskienhallinnasta vastaa fysioterapeutti.
Asiakasturvallisuuden kannalta palveluyksikön toiminnan keskeiset riskit ovat avainhenkilöriski ja
tietoturvariski. Suunnitelma palveluntuottajan ja henkilöstön valvontalain 29 §:n mukaisen
ilmoitusvelvollisuuden ja -oikeuden toteuttamista sekä muita mahdollisia lakisääteisiä
ilmoitusvelvollisuuksia: Palvelun maksajalle / järjestäjälle ilmoitetaan saadusta palautteesta. Heiltä
ja valvovilta viranomaisilta saadut selvityspyynnöt, ohjaus ja päätökset käsitellään henkilöstön
kanssa ja otetaan palveluyksikön riskienhallinnassa huomioon. Riskienhallinnan toimivuutta
seurataan ja arvioidaan jatkuvasti. Tilojen siistiminen, laitteiden puhdistus ja käsihygienia
huomioidaan infektioiden torjumiseksi. Suojaimia käytetään tarvittaessa.
Riskienhallinnassa otetaan huomioon muun muassa työturvallisuuslain (738/2002) mukaiset
työnantajan velvoitteet, joilla voi olla vaikutusta palveluyksikön asiakas- ja potilasturvallisuuteen,
sekä terveydensuojelulain (763/1994) mukainen velvollisuus tunnistaa toimintansa terveyshaittaa
aiheuttavat riskit ja seurata niihin vaikuttavia tekijöitä.
Fysioterapeutti vastaa palveluyksikön valmius- ja jatkuvuudenhallinnasta ja valmius- ja
jatkuvuussuunnitelmasta.

Omavalvontasuunnitelman toimeenpano ja julkaiseminen
Henkilöstön omavalvonnan osaaminen ja sitoutuminen jatkuvaan omavalvontasuunnitelman
mukaiseen toimintaan varmistetaan kertaamalla ohjeistuksia. Ajantasainen
omavalvontasuunnitelma on palveluyksikön henkilöstön tiedossa ja saatavilla kaiken aikaa
yrityksen verkkosivuilta.

Omavalvontasuunnitelman muutoksista tiedotetaan henkilöstöä.
Omavalvontasuunnitelman toteutumista seurataan ja seurannassa havaitut puutteellisuudet
korjataan välittömästi. Seurannasta ja sen perusteella tehtävistä muutoksista tehtävä selvitys
julkaistaan vähintään neljän kuukauden välein sopimustahoille.

Tämä omavalvontasuunnitelma perustuu Valviran määräykseen 1/2024:
Määräys sosiaali- ja terveydenhuollon palveluntuottajan palveluyksikkökohtaisen
omavalvontasuunnitelman sisällöstä, laatimisesta ja seurannasta.